PZN Środowiskowy Dom Samopomocy
„Tezeusz”

Deklaracja dostępności Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „Tezeusz”

Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „Tezeusz” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://tezeusz.olsztyn.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 1. Niektóre nagłówki mogą mieć za małe kontrasty, mogą występować puste nagłówki, sekwencja nagłówków nie zawsze zachowana;
 2. Nie wszystkie obrazki mają opisy alternatywne lub opisy alternatywne mogą sie powtarzać, mogą wystąpić opisy alternatywne dla miniatur;
 3. Nie ma dodatkowych skrótów klawiszowych za wyjątkiem standardowych skrótów systemowych;
 4. Tło strony jest grafiką co poprawia estetykę lecz nie ma opisu alternatywnego;
 5. Brak obramowań wokół linków;
 6. Nie ma pełnej responsywności dla urządzeń mobilnych;
 7. Niektóre linki nie mają prostej konstrukcji;
 8. Brak wyłączenia kolorów;
 9. Brak widocznych linii powrotu (okruszki) i funkcjonalności klawiszy w przód i w tył;
 10. Zbyt duży zakres nagłówków (od H1 do H6) z przeskokiem;
 11. Nie wszystkie akapity mają oddzielne opisy;
 12. Użycie sliderów na głównej stronie może utrudniać lub uniemożliwić opis alternatywny;
 13. Istnieją listy nieuporządkowane

Wyłączenia

 • Dot. treści niedostępnych opisanych w punktach – 1,2,4,5,8,10,11,12,13:
  Niezgodności wynikają z faktu publikacji strony przed 23.09.2018r. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowano przed 23.09.2018r. Treści nie są wykorzystywane do bieżących zadań podmiotu oraz nieaktualizowane lub nie poddawane po dniu 23.09.2019 przebudowie i zmianom. Zmiany wymagają nakładów technicznych i finansowych.
 • Dot. funkcjonalności niedostępnych opisanych w punktach – 3,4,7,9:Wynikają z trudności techniczno-systemowych, związane z nakładami finansowymi.
 • Zapewniony alternatywny dostęp poprzez: kontakt telefoniczny, korespondencję, dodatkowo po umówieniu za pomocą tłumacza języka migowego

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Kaszorek.
 • E-mail: sekretariat@tezeusz.pzn.org.pl
 • Telefon: 89 5428913

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku przewlekłości rozpatrywania wniosku lub odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej pocztą lub drogą elektroniczną.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Istnieją ułatwienia w zakresie dostępności architektonicznej:

Budynek posiada w szczególności:

– wejście do budynku na poziomie chodnika

– automatyczne drzwi wejściowe

– oznakowanie ułatwiający użytkowanie przez osoby słabowidzące

– odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych

-windy z szerokim wjazdem i informacją głosową

– podjazdy

– wejścia z obniżonymi progami lub bezprogowe

– parkingi z miejscami dedykowanymi dla osób niepełnosprawnych

-toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku

– możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego

W budynku nie ma:

– brak pętli indukcyjnej

– na poręczach nie ma oznaczenia kierunku biegu schodów, ani oznaczenia piętra w brajlu

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

-poręcze

-brak progów

– drzwi w kolorze kontrastowym

– do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Inne informacje i oświadczenia

Jednostka deklaruje chęć poprawy dostępności w miarę posiadanych środków.

W przygotowaniu czytnik stron

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia Zmodyfikowano:
 • Opublikowano dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot i raport walidatora.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Najnowsze Aktualności

Wielkanoc 2024

2024-03-26

Jest w roku kilka takich dni, że człowieka dotyka świąteczny nastrój – pragnie ubrać się odświętnie, odświętnie się zachowywać, odświętnie mówić, odświętnie potraktować innych i całą rzeczywistość. Jednym z takich dni jest Śniadanie Wielkanocne w PZN ŚDS Tezeusz. Naszym gościem był Ksiądz Henryk Błaszczyk.

Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn

2024-03-11

Stało się to już ugruntowaną tradycją, że w Tezeuszu obchodzimy uroczyście i artystycznie, połączone święta. Panowie przygotowali, pod okiem muzykoterapeuty, wokalnego torta – zaśpiewali tak, że z publiki dolatywały nieustępliwe krzyki: „bis! bis!”. Cóż robić – trzeba było zaśpiewać jeszcze raz. Panie miały przygotowane aż dwie piosenki, które treścią dotykały tematyki ciepłych uczuć wobec płci […]